Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Annisse Forsamlingshus

Så er det tid for den årlige generalforsamling, som i år afholdes

Onsdag 23.02.22 kl. 20.00 i Annisse Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af budgetramme og kontingent for det kommende år
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af indtil 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt – herunder kan intet vedtages

Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted.

Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dette kan gøres ved at sende forslag enten pr. brev eller pr. mail – se adresser nedenfor.

Forslagsstilleren skal motivere sit forslag skriftligt ved fremsendelsen – eller mundtligt på generalforsamlingen.

Ad punkt 6

Følgende er på valg til bestyrelsen:

Inge Lykke Pedersen, Jesper Albrechtsen, Kim Jensen, Tobias Kaufmanas

Ad punkt 7

Følgende er på valg som suppleant:

Claus Bagger- Sørensen, Robert Hansen

Ad punkt 8

Følgende er på valg som revisor:

Ove Lund.

Følgende er på valg som revisorsuppleant:

Ole Helsted.

Traditionen tro vil der til fællesspisningen inden generalforsamlingen blive serveret Gule Ærter. Kokken er Carsten Selnæs, som allerede har bevist sine store evner med at fremstille denne traditionsbundne ret med passende tilbehør af pølse mm. Og nogle pandekager forventes også fremstillet til lejligheden.

Spisningen starter som sædvanlig kl. 18.00. Tilmelding og betaling kan gøres her på siden under fællesspisning.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen og diskutere fortid og fremtid for forsamlingshuset.

Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at deltage i arbejdet i forsamlingshuset, til at overveje, om de skulle have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er sjovt, lærerigt og forhåbentlig også gavnligt for vores lokalsamfund.

På glædeligt gensyn til en debatrig generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Inge Lykke Pedersen

Formand for Annisse Forsamlingshus

Tvingsvej 7

3200 Helsinge

Mail: formand@annisseforsamlingshus.dk