Aflevering af loppeeffekter

Indtil påske vil det hver søndag mellem kl 10 og 12 være muligt at aflevere effekter til loppemarkedet i forsamlingshuset.

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede der gennemgår effekterne, så bliv på parkeringspladsen til det bliver din tur, skulle der være kø.

Vi henstiller til at der ikke bliver stillet effekter uden vi har været med inde over.

Mange Venlige Hilsner
Bestyrelsen

Corona tider…

Grundet Covid19 og de skærpede restriktioner er alle arrangementer pt. aflyst.

Situationen har betydet en gevaldig indtægtsnedgang for forsamlingshuset, da hovedparten af husets indtægter kommer fra udlejning og arrangementer afholdt af Forsamlingshuset herunder vores årlige Loppemarked. Udgifterne til Forsamlingshuset er selvfølgelig også gået ned, men da huset skal opvarmes og vedligeholdes (Det er jo et gammelt hus), skal der mange indtægter til, så har du lyst til at yde huset en håndsrækning, så kan dette gøres helt frivilligt, ved at indbetale på vores konto eller via MobilePay med kommentaren “Bidrag”. 

Aflysninger

Det er efterhånden trist at skrive om aflyste arrangementer. Vi glæder os så meget til at åbne huset og komme i gang igen, men indtil videre er vi nødt til at aflyse følgende:
Romsmagning 6. februar – på nuværende tidspunkt er det for usikkert at udmelde ny dato, men smagningen skal nok blive gennemført på et tidspunkt
Tøndeslagning 14. februar – intet at gøre ved det
Fællesspisning 24. februar – med inkluderet generalforsamling. Generalforsamlingen er udskudt, og meget skal ændre sig, hvis det skulle blive muligt at fastholde fællesspisningen

Sodavandsdisco 12. marts – så længe skolerne opretholder adskillelse af klassetrinene (når børnene igen kommer i skole), kan vi ikke samle børnene til disco på tværs af klassetrin.
Musikaften 13. marts – datoen blev i efteråret reserveret i kalenderen til afholdelse af et musikarrangement.

Vi vil opfordre jer alle til at holde øje med vores hjemmeside og vores facebook, hvor I begge steder kan holde jer opdateret.

Pas nu godt på jer selv, så vi kan ses friske og veloplagte senere på året.

Generalforsamling

Opdatering 1/3:
Den begrænsede åbning af landet gør at vi ikke ser det muligt at afholde generalforsamling i marts, og vi rykker derfor til maj måned.

Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned, men bestyrelsen har allerede nu på grund af COVID-19 med den meget begrænsede mulighed for at mødes besluttet at udsætte årets generalforsamling til maj måned i forbindelse med fællesspisningen 26. maj. Vi har fået beslutningen godkendt fra juridisk side.

Så håber vi, at det på det tidspunkt er tilladt at mødes mere end 5 personer.

Se indkaldelse og nærmere detaljer nedenfor

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Annisse Forsamlingshus

Den årlige generalforsamling afholdes i 2021 Onsdag 26.05. kl. 20.00 i Annisse Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af budgetramme og kontingent for det kommende år
  6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af indtil 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor  
  9. Eventuelt – herunder kan intet vedtages

Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted.

Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dette kan gøres ved at sende forslag enten pr. brev eller pr. mail – se adresser nedenfor.
Forslagsstilleren skal motivere sit forslag skriftligt ved fremsendelsen – eller mundtligt på generalforsamlingen.

Ad punkt 6
Følgende er på valg til bestyrelsen:
Birgitte Kjems, Bjarne Klarskov, Carsten Selnæs, Inge-Lis Petersen, Julie Sommer

Ad punkt 7
Følgende er på valg som suppleant:
Lone Wibe

Ad punkt 8
Følgende er på valg som revisor:
Helge Wibe

Traditionen tro vil der til fællesspisningen inden generalforsamlingen blive serveret Gule Ærter. Kokken er Carsten Selnæs, som allerede har bevist sine store evner med at fremstille denne traditionsbundne ret med passende tilbehør af pølse mm. Og nogle pandekager forventes også fremstillet til lejligheden.

Spisningen starter som sædvanlig kl. 18.00. Tilmelding og betaling skal gøres her på siden under fællesspisningen.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen og diskutere fortid og fremtid for forsamlingshuset.

Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at deltage i arbejdet i forsamlingshuset, til at overveje, om de skulle have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er sjovt, lærerigt og forhåbentlig også gavnligt for vores lokalsamfund.

På glædeligt gensyn til en debatrig generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Inge Lykke Pedersen
Formand for Annisse Forsamlingshus

Tvingsvej 7
3200 Helsinge
formand@annisseforsamlingshus.dk