Generalforsamling

Opdatering 1/3:
Den begrænsede åbning af landet gør at vi ikke ser det muligt at afholde generalforsamling i marts, og vi rykker derfor til maj måned.

Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned, men bestyrelsen har allerede nu på grund af COVID-19 med den meget begrænsede mulighed for at mødes besluttet at udsætte årets generalforsamling til maj måned i forbindelse med fællesspisningen 26. maj. Vi har fået beslutningen godkendt fra juridisk side.

Så håber vi, at det på det tidspunkt er tilladt at mødes mere end 5 personer.

Se indkaldelse og nærmere detaljer nedenfor

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Annisse Forsamlingshus

Den årlige generalforsamling afholdes i 2021 Onsdag 26.05. kl. 20.00 i Annisse Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af budgetramme og kontingent for det kommende år
  6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af indtil 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor  
  9. Eventuelt – herunder kan intet vedtages

Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted.

Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dette kan gøres ved at sende forslag enten pr. brev eller pr. mail – se adresser nedenfor.
Forslagsstilleren skal motivere sit forslag skriftligt ved fremsendelsen – eller mundtligt på generalforsamlingen.

Ad punkt 6
Følgende er på valg til bestyrelsen:
Birgitte Kjems, Bjarne Klarskov, Carsten Selnæs, Inge-Lis Petersen, Julie Sommer

Ad punkt 7
Følgende er på valg som suppleant:
Lone Wibe

Ad punkt 8
Følgende er på valg som revisor:
Helge Wibe

Traditionen tro vil der til fællesspisningen inden generalforsamlingen blive serveret Gule Ærter. Kokken er Carsten Selnæs, som allerede har bevist sine store evner med at fremstille denne traditionsbundne ret med passende tilbehør af pølse mm. Og nogle pandekager forventes også fremstillet til lejligheden.

Spisningen starter som sædvanlig kl. 18.00. Tilmelding og betaling skal gøres her på siden under fællesspisningen.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen og diskutere fortid og fremtid for forsamlingshuset.

Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at deltage i arbejdet i forsamlingshuset, til at overveje, om de skulle have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er sjovt, lærerigt og forhåbentlig også gavnligt for vores lokalsamfund.

På glædeligt gensyn til en debatrig generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Inge Lykke Pedersen
Formand for Annisse Forsamlingshus

Tvingsvej 7
3200 Helsinge
formand@annisseforsamlingshus.dk